OSNOVE POLJOPRIVREDNE EKONOMIKE (11)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje polaznicima stjecanje znanja iz područja makroekonomike i mikroekonomike, te značaj i funkcije poljoprivrede i agrobiznisa u cjelokupnoj ekonomiji.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 5.50

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršenje svih obveza na predmetu.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja predmeta „Osnove poljoprivredne ekonomike“, putem kolokvija iz predavanja i putem kolokvija iz vježbi. Vrednuje se i redovitost pohađanja, praćenje i aktivno učešće studenata u nastavi te izrada integriranih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na predmetu:
• redovito pohađanje, praćenje i učešće u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• integrirani zadatak – minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – svaki minimalno 20 bodova maksimalno 35 bodova
Student može ponoviti samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 20, maksimalno 35 bodova), nakon kojeg slijedi usmena provjera znanja (minimalno 20, maksimalno 35 bodova).
U slučaju većeg broja kandidata ispit može biti samo pismeni (minimalno 40, maksimalno 70 bodova).
Kolokviji, pismeni ispiti i zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika. Postignuti rezultati objavljuju se na web stranici nastavnika. Tijekom izvođenja nastave i ostalih aktivnosti na predmetu student ima stalni uvid u broj stečenih bodova na predmetu.
Minimalan broj bodova za prolaznost predmeta iznosi 60 bodova, a konačna ocjena utvrđuje se zbrojem svih ukupno postignutih bodova po pojedinim aktivnostima na predmetu.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz predmeta polaznici su stekli potrebna teorijska i praktična znanja iz makro i mikroekonomije, razumiju značaj poljoprivrede i agrobiznisa u ukupnoj ekonomskoj strukturi gospodarstva i prepoznaju vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Provjere znanja: Učešće i aktivno uključivanje u raspravu tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji) i završni pismeni i/ili usmeni ispit, ocjena integriranog zadatka.
 • Konzultacije
  Konzultacije: Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Stručna praksa i izrada integriranog zadatka: stjecanje vještina samostalnog prikupljanja i analiziranja podataka iz različitih izvora, pisanje integriranog zadatka na zadanu temu iz područja: „Socio-ekonomske analize poljoprivrede u domicilnoj regiji / županiji / općini /selu“, uz izradu istraživačkog instrumenta, analizu i interpretaciju dobivenih rezultata istraživanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razlikovati osnovne pojmove iz područja makro i mikro poljoprivredne ekonomike. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit.
Prepoznati djelovanje ekonomskih zakonitosti u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razumjeti ekonomski proces, problem ekonomske organizacije, kao i ekonomsku ulogu države. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razlikovati sustave privređivanja, osobitosti i osnovne čimbenike poljoprivredne proizvodnje. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Komentirati važnost pojedinih mjera makroekonomske politike na poljoprivredu i agrobiznis. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Identificirati međusobnu povezanost poljoprivrede i drugih grana privrede (agrobiznis i šire). Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razlikovati mjere poljoprivredne politike. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Objasniti zadaću, vrste i metode ekonomske analize (racionalističke i empirijske) u ekonomici poljoprivrede. Izračunati relativne brojeve dinamike i relativne brojeve koordinacije i objasniti njihovu primjenu u ekonomskoj analizi. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Definirati, izračunati i koristiti indekse (bazne i verižne) u analizi dinamike kretanja neke pojave. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Definirati i objasniti ponudu i potražnju te čimbenike koji utječu na ponudu i potražnju poljoprivrednih dobara. Izračunati cjenovnu elastičnost ponude i potražnje te interpretirati dobivene rezultate. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Objasniti funkciju troškova u poduzeću. Pojmovno odrediti pojedine vrste troškova i njihovu ovisnost o stupnju i promjenama iskorištenosti kapaciteta. Razlikovati pojmove i vrste stalnih i promjenjivih troškova. Izračunati i objasniti važnost analize točke pokrića troškova. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razlikovati pojavne oblike imovine i obrazložiti značaj pojedinog oblika imovine, definirati amortizaciju, objasniti njen značaj i utjecaj na poslovanje. Definirati i opisati najvažnije računovodstveno-financijske izvještaje poduzetnika. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Definirati, izračunat i interpretirati temeljne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzetnika (ekonomičnost, rentabilnost, proizvodnost). Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Definirati i razlikovati investicije u poljoprivredi i temeljne metode izračuna isplativosti investicije. Izračunati i primijeniti dobivene rezultate dinamičkih i statičkih metoda isplativosti investicije kod ocjenjivanja ekonomske opravdanosti investicija. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Provesti istraživanje, prikupiti i analizirati prikupljene podatke te izraditi izvješće (izrada integriranog zadatka u sklopu stručne prakse). Prezentacija i ocjena integriranog zadatka.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi, analiza i ocjena integriranih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog predmeta. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog predmeta i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na predmetu ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi (85%), timska izrada projektnog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u raspravama, izračunima i postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Osnove poljoprivredne ekonomike Predavaona
1.1 45 (predavanja) + 30 (vježbe) + 8 (stručna praksa) 45 30 8
45 30 8

Obvezna literatura

 1. Petar Grahovac (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing, Zagreb
 2. Michael Tracy (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu (uvod u teoriju, praksu i politiku), prijevod T.Žimbrek, MATE, Zagreb
 3. Božidar Petrač (2001): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek
 4. Grgić I., Franić R., Cerjak M., Mikuš O., Hadelan L., Mesić Ž., Zrakić M., Bokan N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike, Grafomark d.o.o., Zagreb
 5. Kamenjak D., Gajdić D. (2019): Interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu

Preporučena literatura

 1. Paul A. Samuelson i Nordhaus (200): Ekonomija 17. izdanje, MATE, Zagreb
 2. John B. Penson, Jr., Oral Capps, Jr., C. Parr Rosson III, Richard T. Woodward (2017): Introduction to agricultural economics, Pearson, NY
 3. Ronald D. Kay, William M. Edwards, Patricaia A. Duffy (2020): Farm management, McGraw-Hill
 4. Gail L. Cramer, Clarence W. Jensen, Douglas D. SouthWilliamgate, Jr. (2001): Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc.
 5. Kolega, A., Božić, M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Osnove agroekonomike - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.