KLASA: 401-05/20-01/01
URBROJ: 2137-78-20/19


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM - KA107-2020
Broj projekta: 2020-1-HR01-KA107-077553 Mobilnost  (ne)nastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja 
 

Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 27. srpnja 2020. (Klasa: 605-47/20-02/69 URBROJ: 359-08/5-20-5 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

Natječaj u okviru suradnje s partnerskim zemljama.


 

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju

za mobilnost u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, BiH, u okviru Erasmus+ programa  Ključne aktivnosti 1 (KA107, mobilnost s partnerskim zemljama – Regija IPA – Zapadni Balkan – Bosna i Hercegovina).

OPĆI UVJETI

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima za projektni prijedlog u sklopu programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1 za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja u svrhu podučavanja/osposobljavanja (projekt 2020-1-HR01-KA107-077553).

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje Natječaj za izbor nastavnog i nenastavnog osoblja kojima će se dodijeliti finncijska potpora za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT) (nastavno i nenastavno osoblje), a moguće ju je ostvariti u razdoblju od 01. 08. 2020. do 31. 07. 2022.

 U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima je moguće ostvariti na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, BiH (https://www.ppf.unsa.ba), s kojim je Učilište sklopilo bilateralni međuinstitucijski sporazum o suradnji i za što su dobivena sredstva u ovom natječajnom razdoblju

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja koji su na Visokomu gospodarskom učilištu U Križevcima zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog osposobljavanja pristupnici na Natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

SVRHA BORAVKA NA INOZEMNOM UČILIŠTU

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje, odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje koje može uključiti: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na poboljšanje vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta, tzv job shadowing (praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti). Cilj je učenje novih i inovativnih metoda učenja i podučavanja s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju.

U programu Erasmus+ konferencije nisu prihvatljiva aktivnost.

 

DUŽINA BORAVKA

Mobilnost osoblja iznosi 5 dana, uz uvjet da je održavanje nastave najmanje 8 sati nastave tjedno ukoliko se radi o mobilnosti u svrhu podučavanja.

Započeta aktivnost mora se održavati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. Ako mobilnost traje manje od 5 dana, može se financirati i jedan dan puta (ako na taj dan nema aktivnosti).

Mobilnost je moguće ostvariti od 01. 08. 2020. do 31. 07.2022.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

 • jednu (1) mobilnost za nastavno osoblje u svrhu podučavanja (održavanja nastave - STA)
 • jednu (1) mobilnost za (ne)nastavno osoblje u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja - STT)

Međusobna prava i obveze između sudionika odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Visoko gospodarsko učilište u Križevcima regulirat će Sporazumom o mobilnosti.

Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Ugovorom između Učilišta i kandidata izabranog za sudjelovanje u programu Erasmus+.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova, a sukladno Primjenjivim stopama za jedinične doprinose Agencije za mobilnost i programe EU.

Članovi osoblja iz RH koji na mobilnost odlaze u partnerske zemlje imaju pravo na pokrivanje životnih troškova u iznosu od 180 EUR dnevno i pokrivanje putnih troškova u skladu s tablicom putnih udaljenosti.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/distance-calculator_en

U putne troškove ne uračunavaju se troškovi nastali uslijed otkaza putovanja niti troškovi putnog osiguranja.

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ako će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

Osobe s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore zbog mogućih povećanja troškova mobilnosti, sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da im je prijava prihvaćena, ali ne uđu u krug stipendiranog osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Na zero-grant staff primjenjuju se sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus+

financijsku potporu.

Oporezivanje Erasmus+ sredstava

Od 1. siječnja 2019. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 106/18) kojima su Erasmus+ potpore uvrštene u kategoriju prihoda koji se ne uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja prava na osobni odbitak.

Sukladno čl. 9. st. 21. Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak ne plaća se na „primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa“.

POSTUPAK PRIJAVE I KRITERIJI ODABIRA KANDIDATA

Kandidat mora zadovoljavati sljedeće formalne uvjete prijave:

 • Biti član nastavnog ili nenastavnog osoblja na Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima;
 • Imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa, status
 • izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno ako imaju registrirano stalno boravište u RH;
 • Imati potpisanu i ovjerenu potvrdu o boravku kandidata na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (Pozivno pismo);

Kriteriji za izbor kandidata su:

 • Kompletna dokumentacija tražena Natječajem;
 • Kvaliteta i sadržaj planiranih aktivnosti (korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi posebno kroz razdoblja osposobljavanja za nastavno osoblje visokog učilišta tijekom kojih će moći razvijati svoje pedagoške vještine i vještine stvaranja kurikuluma);
 • Prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ programu.

Prijava za mobilnost u svrhu stručnog osposobljavanja mora biti povezana s radnim mjestom. U prijavnom obrascu potrebno je jasno opisati ishode mobilnosti te kako oni doprinose profesionalnom razvoju kandidata. Prijave za koje se utvrdi da nisu povezane s radnim mjestom, odnosno prijave za koje se ne utvrdi da su korisne za daljnji profesionalni razvoj člana osoblja na radnom mjestu koje obavlja u Učilištu i /ili za razvoj Učilišta, neće se smatrati formalno prihvatljivima.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 • Prijavni obrazac (ispunjen i potpisan);
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge programske države (preslika domovnice, preslika važeće putne isprave, odnosno osobne iskaznice);
 • Životopis (Europass CV format – na engleskom ili hrvatskom jeziku);
 • Dokaz o zaposlenju na Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima;
 • Potpisana i ovjerena potvrda o boravku kandidata na inozemnoj instituciji - Pozivno pismo partnerske institucije koje sadrži i kratki opis planiranih aktivnosti (podučavanja ili        osposobljavanja);
 • Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi) i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta;

Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike pri inozemnoj ustanovi te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te trajanje boravka.

Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole boravka.

Korisnik je dužan osobno regulirati pitanje putnog zdravstvenog osiguranja za cijelo vrijeme boravka u inozemstvu.

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena najkasnije do 21. prosinca 2020. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj  KA107-2019 (STA-STT)
Milislava Demerca 1
48260 Križevci 

▪ i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  rhusinec@vguk.hr

Napomena:

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

Prijavni obrazac (Application form),

Obrazac Nastavnog plana  (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)

Obrazac životopisa

Obrazac Pozivno pismo (Acceptance Letter)

Obrazac Izjave o obradi osobnih podataka

Dodatni dokumenti:

Primjenjive stope za jedinične doprinose (KA107-2020)

Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim   potrebama)

Smjernice za provedbu KA107-2020

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr) najkasnije do 28. prosinca 2020.

Odbijeni kandidati bit će o razlozima odbijanja obaviješteni pismenim putem.

Izabrani kandidati sklopit će:

Ugovor između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i nastavnika o dodjeli financijske potpore u svrhu boravka na inozemnoj instituciji/organizaciji kojim se reguliraju prava i obveze koje proizlaze iz financiranja mobilnosti. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

Sporazum o mobilnosti koji definira plan aktivnosti – član osoblja ovaj sporazum sklapa s Učilištem i inozemnom ustanovom u koju odlazi na mobilnost.

Policu putnog zdravstvenog osiguranja

Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne institucije/organizacije pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni), te Učilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

POSTUPAK ŽALBE

Kandidat protiv odluke o odabiru može podnijeti žalbu Povjerenstvu za Erasmus mobilnost na VGUK. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Učilišta s naznakom “Za Povjerenstvo za Erasmus mobilnost “. Žalba se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana. Odluku o žalbi donosi Povjerenstvo u daljnjem roku od 3 dana. Odluka o žalbi je konačna.

U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

OSTALO

Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Renata Husinec, Erasmus koordinatorica, tel: 048 617 953, e-mail: rhusinec@vguk.hr 

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

mr. sc. Renata Husinec

dr. sc. Tatjana Jelen

dr. sc. Marcela Andreata Koren

Napomena:

Realizacija odobrenih mobilnosti ovisi o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom COVID-19 u određenom trenutku, odnosno stjecanju uvjeta za putovanje izvan Republike Hrvatske. Prije odluke o putovanju obvezno konzultirati i pratiti mrežne stranice nadležnih tijela:

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/preporuke-studentima-i-visokim-ucilistima-u-kontekstu-pandemije-koronavirusa/#odgovori

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

https://www.koronavirus.hr/o-putovanju/118

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.