20.07.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Student JURE RAŠIĆ, 21  srpnja 2017. u 10,00 sati
brani završni rad pod naslovom:"PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG-U MUŽIĆ OD 2012. DO 2016." - mentor  dr.sc. Dražen Čuklić, prof.v.š.

Student LUKA CVETIĆ, 21.7.2017. u 10,00 sati
brani završni rad pod naslovom :"PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O VOLAVJE"-mentorica Marija Meštrović, dipl.ing., v.pred.

Student TOMISLAV  BAHUNEK,  24. srpnja 2017. u  9,00 sati
brani završni rad pod naslovom:"UTJECAJ GREŠAKA UZORKOVANJA MLIJEKA NA KONAČNI REZULTAT LABORATORISJKIH ISPITIVANJA U SLKM-U OD 2004.-2011."- mentor dr.sc. Dražen Čuklić, prof.v.š.

Student IVAN BRANDT, 26. srpnja  2017. u 10,00 sati
brani završni rad pod naslovom  GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU" -mentorica dr.sc. Ivka Kvaternjak, prof.v.š.