20.06.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

ZORAN CRKVENČIĆ, bacc.ing.agr.

Datum obrane završnog rada:  28. lipnja 2017. u 12,00 sati

Naslov rada: "UTJECAJ GNOJIDBE ORGANSKIM I  MINERALNIM GNOJIVIMA NA PRINOS I KVALITETU SMJESE TALIJANSKOG LJULJA I CRVENE DJETELINE"

Mentor/ica: dr.sc. Marcela Andreata-Koren, prof.v.š.