05.05.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

TOMISLAV PETRIČEC, ing.agr.
Datum obrane završnog rada: 24. svibnja 2017. u 11,00 sati
Naslov rada:  "PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA "PIŠKORNIC

Mentor/ica:  mr.sc. Krunoslav Škrlec,v.pred.


IVANA PAJSAR, bacc.ing.agr.

Datum obrane završnog rada: 25. svibnja 2017. u 9,00 sati

Naslov rada: "KONKURENTNOST VOĆARSKOG SEKTORA REPUBLIKE HRVATSKE U ODNOSU NA PREKOGRANIČNE ZEMLJE EUROPSKE UNIJE"

Mentor/ica: dr.sc,. Kristina Svržnjak, prof.v.š.